۱۷ آبان ۱۳۹۳,November 2014 08
محرم
نظرسنجی

به نظر شما آیا تغییر اقتصاد قیروکارزین از کشاورزی به صنعتی به نفع شهرستان است؟

بله

خیر

بوق و کرنا

آرشیو

آرشیو


سرویس

از تاریخ تا تاریخ تعداد نتایج